REGULAMIN WYNAJMU SAMOCHODÓW

Pożyczający

  1. Pożyczającym może być osoba fizyczna lub prawna.
  2. Szczegółowe dane Pożyczającego oraz dane osób uprawnionych do kierowania samochodem zostały wyszczególnione w Umowie Najmu.
  3. Osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która ukończyła 21 lata, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport) oraz od co najmniej roku posiada ważne prawo jazdy honorowane na terytorium RP. Wypożyczający ma prawo dla potrzeb umowy najmu sporządzić kopię dokumentu tożsamości oraz prawa jazdy Pożyczającego.

Wynajem i użytkowanie pojazdu

  1. Wypożyczający po dopełnieniu formalności (podpisanie umowy, płatność itp.) przekazuje Pożyczającemu do użytkowania pojazd na czas określony Umową Najmu.
  2. Przez cały okres najmu pojazd pozostaje własnością Wypożyczającego i na jego żądanie, bez konieczności podawania przyczyny, musi zostać niezwłocznie zwrócony.
  3. W dacie wydania pojazdu sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy, który określa stan techniczny pojazdu (uszkodzenia, stan paliwa, przebieg itp.) przed jego wypożyczeniem. Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez obie Strony.
    W przypadku nie podpisania protokołu przez Pożyczającego uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wypożyczającego, co Pożyczający akceptuje.
  4. Pożyczający zobowiązany jest do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu a w szczególności do:
    • posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym,
    • zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu
      i uruchamianie alarmów oraz blokad),
    • wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie
      i ewentualnie uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, oleju silnikowego
      oraz innych płynów eksploatacyjnych,
    • kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek,
    • tankowania samochodu paliwem zgodnym ze specyfikacją,
    • przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
    • zapoznania się z umową i warunkami ubezpieczenia OC, AC i NW.
  5. Wypożyczony pojazd nie może być podnajmowany oraz użyczany osobom trzecim bez pisemnej zgody Wypożyczającego. Strony zgodnie postanawiają, że niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w pkt. 44 lit. i), w przypadku powstania szkody w pojeździe lub jego utraty podczas korzystania z pojazdu przez osobę nieuprawnioną Wypożyczający ma prawo domagania się zapłaty przez Pożyczającego odszkodowania
    w pełnej wysokości.
  6. Pojazd nie może uczestniczyć w zawodach sportowych, rajdach i być wykorzystywany do nauki jazdy.
  7. Bez pisemnej zgody Wypożyczającego pojazd nie może opuszczać terytorium Polski.
  8. W czasie trwania Umowy Najmu pojazdu Pożyczającemu zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw i przeróbek bez zgody Wypożyczającego.
  9. O zaistniałej awarii pojazdu należy bezzwłocznie powiadomić Wypożyczającego i jeżeli ma ona wpływ na bezpieczeństwo lub może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu należy z niego nie korzystać.
  10. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania umowy odpowiada
    wyłącznie Pożyczający oraz osoby uprawnione przez niego do kierowania pojazdem.
  11. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Pożyczającego
    organom administracyjnym, w szczególności Policji , Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Drogowego.
  12. Zabronione jest palenie tytoniu itp. w pojeździe.
  13. Zabrania się przewożenia samochodem jakichkolwiek zwierząt.
  14. Zabrania się holowania innych pojazdów bez zgody Wypożyczającego.
  15. W przypadku gdy Wypożyczający udostępnia wraz z pojazdem akcesoria lub dodatkowe wyposażenie pojazdu (fotelik dziecięcy, bagażnik dachowy, przenośną nawigację GPS itp.), Pożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwy montaż oraz zgodny z przeznaczeniem sposób korzystania z akcesoriów oraz wyposażenia dodatkowego.
  16. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe.

Płatność i kaucja

  1. Płatność za wynajem pojazdu dokonywana jest na podstawie faktury VAT na warunkach określonych w Umowie Najmu.
  2. Płatność może być dokonana w następujących formach:
    • gotówką,
    • kartą płatniczą lub kredytową,
    • przelewem na konto bankowe.
  3. Przy podpisywaniu umowy Wypożyczający zastrzega sobie prawo do pobrania od Pożyczającego kaucji zabezpieczającej w wysokości określonej w Umowie Najmu.
  4. Kaucja stanowi finansowe zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wypożyczającego wobec Pożyczającego i w przypadku złamanie któregokolwiek z warunków niniejszego regulaminu może zostać zatrzymana w części lub w całości.
  5. Kaucja może być wpłacona w następujących formach:
    • kartą kredytową lub płatniczą w formie sprzedaży,
    • kartą kredytową w formie preautoryzacji; blokady limitu kredytowego.
  6. Jeżeli nie wystąpią podstawy od zatrzymania części lub całości kaucji zostanie ona zwrócona klientowi w terminie do 3 dni od daty zwrotu pojazdu.
  7. W przypadku konieczności zatrzymania części lub całości kaucji zostanie ona rozliczona w terminie najpóźniej 5 dni od daty zwrotu pojazdu.

Zwrot pojazdu

  1. Pożyczający zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w określonym umową terminie, w identycznym stanie technicznym, jak w chwili wypożyczenia, wysprzątanego i czystego, chyba, że Strony w umowie postanowiły inaczej.
  2. Pożyczający zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z nie mniejszą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wypożyczającego zostanie doliczona opłata o której mowa w pkt. 44 lit. a).
  3. W przypadku dłuższego niż godzina opóźnienia przy zwrocie pojazdu może zostać naliczona opłata za kolejną dobę wynajmu.
  4. Jeżeli Pożyczający nie zwróci pojazdu do 12 godzin po terminie wskazanym w umowie i nie skontaktuje się z Wypożyczającym, Wypożyczający poinformuje organy ścigania o podejrzeniu kradzieży i naliczy karę umowną w wysokości określonej w pkt. 44 lit. k).
  5. W przypadku, gdy Pożyczający odda pojazd przed terminem określonym w umowie, zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wypożyczenia nie będzie możliwy.
  6. W dacie zwrotu pojazdu sporządzony zostanie protokół odbiorczy, który określi stan techniczny pojazdu po zakończeniu najmu. Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez obie Strony umowy najmu. W przypadku nie podpisania protokołu przez
  7. Jeżeli z różnych względów nie jest możliwe sporządzenie protokołu odbiorczego w momencie zwrotu pojazdu (np. pojazd jest brudny lub oddawany jest w miejscu nieoświetlonym) Wypożyczający sporządzi protokół samodzielnie tak szybko jak będzie to możliwe (np. po umyciu pojazdu) i, w takim przypadku uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wypożyczającego.

Uszkodzenia lub utrata pojazdu

  1. Jeżeli wynajęty pojazd zostanie zwrócony z nowymi uszkodzeniami (powstałymi podczas wynajmu), Wypożyczający obciąży Pożyczającego kwotą Udziału Własnego w szkodzie w wysokości określonej na pierwszej stronie Umowy Najmu. W przypadku uszkodzeń wykraczających poza zakres ubezpieczenia Wypożyczający zastrzega sobie prawo do obciążenia Pożyczającego kwotą równoważną kosztom potrzebnym do naprawy uszkodzonego pojazdu, a także kosztami przestoju pojazdu (stawka dobowa pomnożona przez liczbę dni potrzebnych do naprawy pojazdu).
  2. Postanowienia pkt. 34 nie ma zastosowania, gdy pojazd zostanie uszkodzony w wyniku kolizji drogowej spowodowanej przez osoby trzecie. W takim przypadku Pożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania się z Wypożyczającym, wezwania Policji na miejsce zdarzenia oraz uzyskania danych sprawcy. Żeby zwolnić Pożyczającego z odpowiedzialności za zdarzenie Policja musi potwierdzić winę sprawcy.
  3. W przypadku kolizji drogowej Pożyczający ma obowiązek zabezpieczyć pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkadzanie.
  4. Pożyczający musi niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 24 godzin od zdarzenia (w tym uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji) poinformować o tym fakcie Wypożyczającego. W przeciwnym razie Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zdarzeniem.
  5. W przypadku kradzieży lub utraty pojazdu Pożyczający musi niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 24 godzin od zdarzenia poinformować o tym fakcie Wypożyczającego oraz zwrócić kluczyki i dokumenty od pojazdu. W przeciwnym razie Pożyczający zostanie obciążony kwotą odpowiadającą wartości rynkowej wynajętego pojazdu.
  6. W przypadku zawinionej przez Pożyczającego utraty / kradzieży pojazdu zostanie on obciążony kwotą odpowiadającą jego wartości rynkowej.
  7. Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich szkód wynikłych na skutek prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, lub pod wpływem narkotyków, a także środków farmakologicznych lub psychoaktywnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie pojazdu.
  8. Pożyczający rezygnując z ubezpieczenia oferowanego przez Wypożyczającego, deklaruje użycie ubezpieczenia zewnętrznego z pakietu usług swojej karty kredytowej (CWI) i przez podpisanie umowy najmu autoryzuje Wypożyczającego przy szkodzie z własnej winy do obciążenia swojej karty kredytowej całością kosztów za naprawę szkody i kosztów dodatkowych. Pożyczający zobowiązuje się dostarczyć niezbędne dokumenty do likwidacji szkody z ubezpieczenia zewnętrznego.
  9. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do dodatkowego odszkodowania za poniesione szkody i straty.
  10. Pożyczający został poinformowany, że zakres odpowiedzialności z tytułu polisy Auto Casco nie obejmuje szkód o wartości nieprzekraczającego 300zł, co wynika z „franszyzy integralnej” i w tym zakresie zobowiązuje się je pokryć.

Koszty dodatkowe oraz kary umowne

  1. Pożyczający zobowiązuję się do pokrycia kosztów dodatkowych oraz kar umownych, a także wyraża zgodę na rozliczenia ich z kaucji:
    • zwrot pojazdu z mniejszą ilością paliwa niż w momencie wydania – opłata zgodnie z poniesionymi kosztami powiększona o opłatę za usługę dotankowania w wysokości 50 z
    • zwrot nieumytego pojazdu z zewnątrz – 30 zł, (w przypadku umów zawartych na dłużej niż dobę),
    • zwrot niewyczyszczonego pojazdu wewnątrz – 100 zł, (wymagane pranie tapicerki),
    • opłata za udostępnienie danych Pożyczającego organom administracyjnym (np. Policji, Straży Miejskiej, ITD) – 50 zł,
    • utrata kluczyków – 1000 zł,
    • utrata dowodu rejestracyjnego – 500 zł,
    • utrata tablicy rejestracyjnej – 300 zł,
    • nie stosowanie się do zakazu palenia tytoniu itp. w pojeździe – 200 zł,
    • udostępnienie samochodu osobom nieupoważnionym w umowie najmu – 1000 zł,
    • opuszczenie samochodem terytorium Polski bez pisemnej zgody Wypożyczającego – 500 zł za każdy dzień przebywania za granicą + 1500 zł,
    • Niezwrócenie pojazdu w wyznaczonym terminie – 500 zł za każdy dzień zwłoki.
    • celowe lub wynikające z rażącego niedbalstwa uszkodzenie wypożyczonego pojazdu – pokrycie kosztów wg. cennika autoryzowanego serwisu + 2500 zł,
    • przywłaszczenie lub zamiana części i elementów wyposażania pojazdu – pokrycie kosztów wg. cennika autoryzowanego serwisu + 2500 zł,
    • używanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. rażące łamanie przepisów ruchu drogowego, nadmierna eksploatacja pojazdu, przeciążanie silnika i wszystkie inne czynności prowadzące do szybszego zużycia się jakichkolwiek elementów pojazdu) – pokrycie kosztów wg cennika autoryzowanego serwisu + 1000 zł.
  2. Zapłata kar umownych, o których mowa w pkt. 44 nie wyłącza prawa domagania się zapłaty odszkodowania w zakresie przewyższającym wysokość kar umownych na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad ogólnych.

Postanowienia końcowe

  1. Zawarcie umowy najmu bezgotówkowego nie oznacza, zrzeczenia się przez Wypożyczającego roszczeń względem Pożyczającego z tytułu najmu pojazdu.
  2. Wszystkie kwoty zawarte w niniejszym regulaminie są kwotami netto do który zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
  4. Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Wypożyczającego.
  5. Pożyczający oświadcza, iż został poinformowany, że podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Najmu pojazdu przez Wynajmującego, a dane osobowe będą przetwarzane w w/w celu. Pożyczającemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich poprawiania. Pożyczający wyraża nieodwołalną zgodę na przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych podmiotom i organom powołanym do nakładania oraz egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych zgodnie z treścią ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) oraz grzywien wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023). Administratorem danych jest GT RENT Fleet Management sp. z o.o. Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym regulaminem wynajmu oraz, że jest on dla mnie zrozumiały i w pełni go akceptuję.

Masz pytanie odnośnie warunków wynajmów?

Pracujemy 24H abyś nigdy nie musiał czekać, skontaktuj się z nami: +48 533 111 164

Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.